Informacje o projekcie

„NOWA ŁÓDŹ – NOWE SZANSE”

Projekt „Nowa Łódź – Nowe Szanse” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.3 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 44 osób zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) obszary  rewitalizowane  miasta  Łodzi  lub  zostały  przeniesione w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji,zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w okresie 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

Partnerem projektu jest Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP 7250028902, REGON 472057632. Biuro projektu Partnera znajduje się w Biurze Promocji i Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej przy Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi przy al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 225, czynne: poniedziałek, środa-piątek w godz. 8.00-15.00, wtorek w godz. 9.00-15.00, e-mail: m.mocan@uml.lodz.pl, tel. 42 638 46 53.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze rewitalizowanym m. Łodzi lub zostały przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.  Szczegółowy wykaz ulic znajduje się na stronie www projektu.. Szczegółowy wykaz ulic z numerami znajduje się na stronie www projektu;
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:

– są osobą korzystającą lub będącą członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej albo osobą kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

–   przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– są osobą z niepełnosprawnością – osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ew. osobą z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

– są osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym/psychologiem
 • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne (w zależności od potrzeb)
 • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje)
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe)
 • Płatne staże zawodowe (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe, zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW)
 • Subsydiowane zatrudnienie
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia
 • Mentoring


Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Nowa Łódź – Nowe Szanse” oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie projektu oraz w biurze projektu.

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 01.10.2019 r. do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres nowalodz@inkubator.org.pl).

Dane teleadresowe biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),

tel. (42) 636 34 69, 609 466 555

e-mail: nowalodz@inkubator.org.pl

Całkowita wartość projektu: 961 659,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 913 569,25 zł